ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ " gmat "

ข้อสอบ gmat

ข้อสอบ gmat
ข้อสอบ gmat

รายละเอียดของข้อสอบ GMAT

รายละเอียดของข้อสอบ GMAT
วันที่ 17 มีนาคม 2549
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, สถาบัน Kendall Square
www.ToeflThailand.com

Graduate Management Admission Test หรือข้อสอบ GMAT เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจซึ่งรวมทั้ง MBA, M.S. Marketing, M.S. Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE แทน), DBA, และ Ph.D. ด้านบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ต้องใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา

ภาพรวมของข้อสอบ
เป็นการวัดความรู้ในการสื่อสารซึ่งรวมทั้งการอ่านและการเขียน, ทักษะการวิเคราะห์, และ ทักษะในการคำนวณ ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จในการเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจ
จาก website ของผู้ออกข้อสอบ
www.mba.com ระบุไว้ชัดเจนว่าข้อสอบ GMAT ไม่สามารถใช้วัดความสามารถในเรื่องต่อไปนี้

• ความรู้เฉพาะทางของธุรกิจเช่น มาตรฐานของบัญชี หรือ กฎหมายธุรกิจ
• ทักษะเฉพาะด้านของงาน (specific job skill) หรือเนื้อหาจากบทเรียนระดับปริญญาตรีด้านบัญชีและบริหาร
• คุณสมบัติอื่นของการเป็นนักธุรกิจที่ดีเช่นความมุ่งมั่น, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

รูปแบบของข้อสอบและเวลา
ข้อสอบ GMAT ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วนคือ 1. การเขียน (Analytical Writing Assessment) 2. คณิตศาสตร์ (Quantitative) และ 3. ภาษาอังกฤษ (Verbal)

ข้อสอบการเขียน (AWA)
ข้อสอบ GMATเริ่มจากการทำข้อสอบเขียนก่อนเสมอ โดยจะมีรูปแบบของข้อสอบ 2 ลักษณะได้แก่ 1.การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Issue) และ 2.การเขียนเพื่อแสดงวิจารณ์บทความ (Argument) ผู้เข้าสอบจะมีเวลา 30 นาทีต่อหนึ่ง essay

ข้อสอบคณิตศาสตร์ (Quantitative)
หลังจากการพักจากข้อสอบการเขียน 10 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องทำโจทย์เลขแบบ multiple-choice จำนวน 37 ข้อโดยมีรูปแบบของข้อสอบสองลักษณะนั้นคือ 1. Problem Solving ~24 ข้อ และ 2. Data Sufficiency ~13 ข้อ โดยมีเวลาทำข้อสอบทั้งสิ้น 75 นาที คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเวลาหมด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ (Verbal)
หลังจากการพักจากข้อสอบคณิตศาสตร์แล้ว ผู้เข้าสอบสามารถพักหรือทำข้อสอบภาษาอังกฤษ (Verbal) ต่อเนื่องเลยได้ โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นโจทย์แบบ multiple-choice จำนวน 41 ข้อโดยมีรูปแบบของข้อสอบสามลักษณะนั้นคือ 1. การอ่าน (Reading Comprehension) ~14 ข้อ 2. การวิเคราะห์ (Critical Reasoning) ~14 ข้อและ 3. ไวยกรณ์และการเขียน (Sentence Correction) ~13 ข้อ โดยมีเวลาทำข้อสอบทั้งสิ้น 75 นาที คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเวลาหมด

http://toefl121.blogspot.com/

http://toeic1.blogspot.com/

ตัวอย่างข้อสอบGmat

Example:

The rise in negative attitudes toward foreigners indicate that the country is becoming less tolerant, and therefore that the opportunities are ripe for extremist groups to exploit the illegal immigration problem.

(A) indicate that the country is becoming less tolerant, and therefore that
(B) indicates that the country is becoming less tolerant, and therefore
(C) indicates that the country is becoming less tolerant, and therefore that
(D) indicates that the country is being less tolerant, and therefore
(E) indicates that the country is becoming less tolerant of and therefore that

Choice (A) has two flaws. First, the subject of the sentence the rise is singular, and therefore the verb indicate should not be plural. Second, the comma indicates that the sentence is made up of two independent clauses, but the relative pronoun that immediately following therefore forms a subordinate clause.

Choice (C) corrects the number of the verb, but retains the subordinating relative pronoun that.

Choice (D) corrects the number of the verb and eliminates the subordinating relative pronoun that. However, the verb being is less descriptive than the verb becoming: As negative attitudes toward foreigners increase, the country becomes correspondingly less tolerant. Being does not capture this notion of change.

Choice (E) corrects the verb's number, and by dropping the comma makes the subordination allowable. However, it introduces the preposition of which does not have an object: less tolerant of what?

Choice (B) both corrects the verb's number and removes the subordinating relative pronoun that. The answer is (B).

Friday, September 7, 2012

หนังสือเล่มนี้บอกเราแค่ว่า GMAT ใช้ทริกอะไรในการวางคำตอบหลอก


http://www.mediafire.com/?kwdf6yk49996psw และ
http://www.mediafire.com/?sy34bkxicrqq3kz


หนังสือเล่มนี้บอกเราแค่ว่า GMAT ใช้ทริกอะไรในการวางคำตอบหลอก และโครงสร้างของตัวข้อสอบ GMAT ข้อดีของหนังสือเล่มนี้ คือ ใช้ภาษาที่อ่านง่าย ชัดเจน แต่ข้อเสียคือ ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่ใช้ในการสอบเลย นอกจากเทคนิคการเดา เนื้อหาที่ให้ก็น้อยมากไม่พอสำหรับการสอบ ผมไม่แนะนำให้ซื้อหนังสือเล่มนี้เด็ดขาดครับ เพราะเราโหลดมันฟรีๆได้ ที่ลิงก์นี้ครับ  
โหลดมาอ่านกันเลยครับ

Wednesday, February 23, 2011

ข้อสอบเรื่องการเคลื่อนที่

ข้อสอบเรื่องการเคลื่อนที่
ส่วนที่ 1 คณิตศาสตร์ทั่วไป
1. นางสมศรีเดินทางจากบ้านไปทำงานด้วยอัตราเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถึงที่ทำงานสายไป 5 นาที แต่ถ้าเดินทางด้วยอัตราเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะถึงที่ทำงานก่อนเวลา 5 นาที จงหาระยะทางจากบ้านถึงที่ทำงาน
1. 5 กิโลเมตร 2. 10 กิโลเมตร 3. 12 กิโลเมตร
4.15 กิโลเมตร 5. 18 กิโลเมตร

2. จากข้อมูลในข้อข้างต้น จงหาว่านางสมศรีต้องเดินทางด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อเดินทางให้ถึงที่ทำงานทันเวลาพอดี
1. 17.20 2. 17.14 3.17.50 4. 17.67 5. 17.75

3. นาย ก ขับรถจากเมือง A ไปยังเมือง B ซึ่งอยู่ห่าง 200 กม. ถ้านาย ก ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในการเดินทางช่วง 150 กิโลเมตรแรก อยากทราบว่า นาย ก ต้องใช้เวลาเดินทางอีกเท่าใด สำหรับระยะ 50 กิโลเมตรสุดท้าย เพื่อให้ได้ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางทั้งหมด = 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
1। 20 นาที 2। 25 นาที 3. 3นาที
4। 35 นาที 5। 40 นาที

4. รถคันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว v กม./ชม. ใช้เวลา t ชม. ได้ระยะทาง 75% ของระยะทางทั้งหมด ระยะทางที่เหลือรถจะวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย s กม./ชม. จะใช้เวลาเท่าใด
1. 2. 3. 4. 5.

5. ก และ ข ออกจากบ้านพร้อมกันและเดินทางไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน ด้วยความเร็วคงที่ V และ K ตามลำดับ นานเท่าใดทั้งสองจึงจะห่างกันเท่ากับ K กม.
1. 2. 3.
4. 5.6. การเดินทางแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกใช้ความเร็วคงที่ ได้ระยะทาง และในช่วงที่สองใช้ความเร็วคงที่ ได้ระยะทาง จงหาความเร็วเฉลี่ยจากการเดินทางทั้งสองช่วง
1. 2. 3.
4. 5.
7. รถยนต์สามคันเดินทางใช้ระยะทางในสัดส่วน 1:2:3 ถ้าหากสัดส่วนการใช้เวลาในการเดินทางคือ 3:2:1 สัดส่วนของความเร็วรถทั้งสามคันนี้เท่ากับ
1. 1:1:1 2. 1:2:3 3. 1:3:9 4. 3:2:1 5. 3:4:3

8. จรวด A วิ่งด้วยความเร็ว 42,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, จรวด B วิ่งด้วยความเร็ว 18,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าจรวดทั้งสองอยู่ห่างกัน 3,526 กิโลเมตรและวิ่งสวนทางกัน อยากทราบว่าจรวดทั้งสองอยู่ห่างกันกี่กิโลเมตรก่อนชนกันหนึ่งนาที
1. 2468.2 ก.ม. 2. 1200.0 ก.ม. 3. 1000.0 ก.ม.
4. 900.0 ก.ม. 5. 600.0 ก.ม.

9. รถยนต์วิ่ง 100 ไมล์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง รถไฟวิ่ง 100 ไมล์ใช้เวลา 4 ชั่วโมง รถยนต์จะวิ่งได้มากกว่ารถไฟกี่ไมล์ในการวิ่งที่ใช้เวลา 8 ชั่วโมง
1. 25 ไมล์ 2. 60 ไมล์ 3. 200 ไมล์ 4. 800 ไมล์ 5. 400 ไมล์

10. มีรถยนต์ 3 คันคือ A, B และ C ออกวิ่งจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน ไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเร็วคงที่ รถยนต์ B ออกหลัง C 5 นาที หลังจากนั้น 20 นาทีจึงจะวิ่งทันรถ C รถยนต์ A ออกหลัง B 10 นาที หลังจากนั้น 40 นาที จึงจะวิ่งทัน C ถามว่า A จะวิ่งทัน B หลังจาก A เดินทางแล้วกี่นาที
1. 85 2. 90 3. 95
4. 100 5. 105

11. นาย ก. และนาย ข. ขี่จักรยานจากตำบลของตนซึ่งอยู่ห่างกัน 48 กม. เวลาเดียวกัน นาย ก. ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 2/3 เท่าของนาย ข. จงหาความเร็วของนาย ข. ถ้าเขาพบกันในเวลา 2 ชม. 24 นาที
1. 8 2. 10 3. 12
4. 24 5. ไม่มีข้อถูก12. รถยนต์ 2 คันวิ่งออกจากจุดเดียวกัน คันหนึ่งวิ่งออกไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 60 กม/ชม อีกคันหนึ่งออกวิ่งออกไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 45 กม/ชม ทำมุม 90 องศา จงหาว่ารถวิ่งไปได้ 20 นาทีแล้วทั้งสองคันอยู่ห่างกันเท่าใด
1. 15 2. 20 3. 25
4. 30 5. ไม่มีข้อถูก

13. น้ำวิ่งนาทีแรกด้วยความเร็ว 10 เมตร/นาที และเพิ่มความเร็วอีก 2 เมตรทุกนาทีที่ผ่านระยะทางที่วิ่ง 220 เมตร จงหาเวลาที่น้ำใช้วิ่งกี่นาที
1. 9 2. 10 3. 11
4. 12 5. 20

14. บ้านนายสุขวิชอยู่ทิศเหนือของบ้านนายทนง 50 กม. บ้านนายเสนาะอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านนายทนง 60 กม. ถ้าทั้งสองเดินทางมาบ้านนายทนง นายสุขวิชใช้ความเร็ว 10 กม/ชม นายเสนาะใช้ความเร็ว 15 กม/ชม จงหาว่าเวลาผ่านไป 3 ชม นายสุขวิชห่างจากบ้านนายเสนาะกี่กม.
1. 15 2. 20 3. 25
4. 30 5. 35

15. รสาและภคพงศ์ทำงานบนอาคารสูง 30 ชั้น ภคพงศ์เดิน 20 วินาทีต่อชั้น โดยชั้นต่อไปเพิ่มจากชั้นก่อนหน้า 2 วินาที รสาเดินทางโดยลิฟท์ 8 นาที ถึงพร้อมกัน โดยใช้ความเร็วคงที่ไม่คิดค่าเสียเวลาลิฟท์เปิดปิดชั้นละ 2 วินาที ทั้งสองทำงานชั้นใด
1. 10 2. 15 3. 24
4. 26 5. ไม่มีข้อถูก

16. ความเร็วของรถถลางเท่ากับ 100 กม/ชม ความเร็วของรถทัวร์เท่ากับ 80 กม/ชม ถ้ารถทัวร์ออกเดินทางไปก่อน 6 นาที จงหาเวลาเท่าใดรถถลางจึงจะทันรถทัวร์ (เดินทางบนเส้นทางเดียวกัน)
1. 16 2. 20 3. 24
4. 30 5. 35

17. คุณแอนเดินทางจากเมือง ก ไปเมือง ง ด้วยรถโดยสารปรับอากาศ มีรถออกจากสถานีเมือง ก ทุกชั่วโมงตั้งแต่เวลา 8.00 น ใช้เวลา ชั่วโมงถึงสถานี ข ที่สถานีข มีรถออกจากสถานีทุก ๆ ชั่วโมงไปยังสถานีเมือง ค ตั้งแต่เวลา 8.15 น ใช้เวลา ชั่วโมง และมีรถออกจากสถานี ค ไปยังสถานีเมือง ง ทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 9.00 น ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที ถ้ารถโดยสารทุกคันสามารถรักษาเวลาในการเดินทางตามกำหนดการ อยากทราบว่า คุณแอนใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุดเท่ากับเท่าใด ถ้าคุณแอนขึ้นเที่ยวที่ 2 จากสถานีเมือง ก
1. 5 ชม 2. 5 ชม 25 นาที 3. 5 ชม 41 นาที
4. 6 ชม 5. ไม่มีข้อถูก
18. รถไฟแล่นจากวงเวียนใหญ่ถึงมหาชัย ถ้าเพิ่มความเร็วขึ้น ชมละ 5 กม/ชม จะถึงปลายทางเร็วขึ้น 3 นาที ถ้าลดความเร็วลง ชม ละ 4 กม/ชม จะถึงปลายทางช้าลง 3 นาทีเช่นกัน จงหาระยะทางระหว่างสถานีและความเร็วของรถไฟขบวนนี้
1. ระยะทาง 16 ความเร็ว 38 2. ระยะทาง 17 ความเร็ว 39
3. ระยะทาง 18 ความเร็ว 40 4. ระยะทาง 19 ความเร็ว 41
5. ไม่มีข้อถูก

19. กัปตันขับเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯระยะทาง 800 กิโลเมตรด้วยความเร็ว 900 กม/ชม โดยบินตามกระแสลมที่มีความเร็ว 100 กม/ชม กัปตันใช้เวลาเดินทางแตกต่างจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่เท่าไร ถ้าความเร็วของเครื่องบินและกระแสลมไม่เปลี่ยนแปลง
1. ไม่มีความแตกต่าง 2. เร็วขึ้น 10 นาที
3. ช้าลง 10 นาที 4. เร็วขึ้น 12 นาที
5. ช้าลง 12 นาที

20. ในการแข่งขันแรลลี่การกุศลครั้งหนึ่ง วิทยานำพิทยาอยู่ 70 เมตร พิทยาพยายามเร่งความเร็วขึ้นโดยที่ทุก ๆ 3 เมตรที่วิทยาขับได้ พิทยาจะขับได้ระยะทาง 4 เมตร ดังนั้น วิทยาจะขับไปได้อีกกี่เมตรก่อนที่พิทยาจะแซงทัน
1. 70 เมตร 2. 140 เมตร 3. 210 เมตร
4. 280 เมตร 5. 350 เมตร

21. อินทร์ใช้เวลา 2 ชม ในการเดินทางด้วยอัตราเร็ว y กม/ชม หลังจากนั้นเดินทางกลับด้วยรถในเส้นทางยาวกว่าเดิม 2 เท่าของขามา แต่ด้วยอัตราความเร็วเป็น 3 เท่าของขามาอยากทราบว่าอินทร์ใช้เวลาเดินทางไปและกลับเท่าใด
1. 1 ชม 20 นาที 2. 2 ชม 20 นาที 3. 3 ชม
4. 3 ชม 20 นาที 5. 4 ชม 20 นาที

22. สมศักดิ์เดินทางจากเมือง A ไปยังเมือง B โดยเดินทางไปได้ 75% ด้วยความเร็วคงที่ V กม/ชม เวลา T ชม ถ้าสมศักดิ์เดินทางต่อไปอีกจนถึงเมือง B ด้วยความเร็วคงที่ S กม/ชม จงหาเวลาที่เหลือ
1. VT/X 2. VS/4T 3. 4VT/3S
4. 3S/VT 5. VT/3S

23. รถไฟขบวนหัวลำโพง-หัวหินขบวนที่หนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 60 กม/ชม ออกจากสถานีหัวลำโพงเวลา 8.00 น รถไฟขบวนที่สองวิ่งด้วยความเร็ว 75 กม/ชม ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงเวลา 8.30 น เดินทางคู่ขนานไปยังหัวหิน ณ เวลาใดที่รถไฟขบวนที่สองวิ่งทันขบวนแรก
1. 10.15 น. 2. 10.20 น. 3. 10.30 น.
4. 10.35 น. 5. 10.45 น.

24. เที่ยวบิน TG 980 ออกจากกรุงเทพฯเวลา 22.55 คืนวันเสาร์ (เวลาในกรุงเทพฯ) ถึงโคเปนเฮเกน เวลา 6.45 น วันอาทิตย์ (ตามเวลาโคเปนเฮเกน) เวลาในกรุงเทพเร็วกว่าโคเปนเฮเกน 6 ชม เครื่องบินใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯถึงโคเปนเฮเกนเท่าไร
1. 7 ชม 50 นาที 2. 8 ชม 45 นาที 3. 13 ชม 45 นาที
4. 13 ชม 50 นาที 5. 14 ชม 5 นาที

25. รถด่วนขบวนหนึ่งออกเดินทางหลังขบวนรถเร็ว 3 ชม จากสถานีเดียวกัน และเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกัน รถด่วนวิ่งด้วยความเร็ว 80 กม/ชม ไปทันขบวนรถเร็วใน 5 ชม ถัดมา จงหาความเร็วของรถเร็ว
1. 16 กม/ชม 2. 26.67 กม/ชม 3. 50 กม/ชม
4. 60 กม/ชม 5. 72 กม/ชม

26. รถสองคันอยู่ห่างกัน 400 กม วิ่งเข้าหากันด้วยความเร็วในอัตรา 2:3 และพบกันในเวลา 5 ชม ถัดมา จงหาความเร็วของรถทั้งสองคัน
1. 20, 30 กม/ชม 2. 30,45 กม/ชม 3. 32, 48 กม/ชม
4. 40, 60 กม/ชม 5. 100, 150 กม/ชม

27. นาฬิกาเดินช้าไป ชม ละ 5 นาที ถ้าตั้งเวลาเมื่อ 6.00 น. ถ้าวันเดียวกัน นาฬิกาเวลา 16.00 น เวลาที่ถูกต้องคืออะไร
1. 15.05 2. 15.10 3. 16.25
4. 16.50 5. 16.55

28. เมือง ก และเมือง ข ห่างกัน 200 ไมล์
เวลาของรถบัสเท่ากับ 3 1/2 ชม จากเมือง ข ไป เมือง ก
เวลาของรถบัสเท่ากับ 4 1/2 ชม จากเมือง ก ไป เมือง ข
จงหาความเร็วเฉลี่ยจากเมือง ก ไป เมือง ข
1. 30 2. 40 3. 50
4. 55 5. 60

29. เรือเร็วออกจากท่าพระจันทร์ถึงราชบุรีด้วยความเร็ว 60 กม/ชม ออกเมื่อเวลา 8.00 น เรือด่วนออกเป็นสายที่ 2 ด้วยความเร็ว 75 กม/ชม ออกเมื่อเวลา 8.30 น เวลาเท่าไรที่เรือด่วนจะทันเรือเร็ว
1. 10.15 น 2. 10.20 น 3. 10.30 น
4. 10.35 น 5. 10.45 น
30. นายสุธีเดินทางไปสหรัฐอเมริกาด้วยเครื่องบิน FIFA โดยสายสุธีเดินทางจากกรุงเทพฯเวลา 22.10 น ในวันอังคารโดยเปลี่ยนเครื่องบินที่โอซากา ถึงโอซากา 6.00 น ของวันพุธแล้วออกเดินทางจากโอซากา ถึงวอชิงตันโดยออกจากโอซากาเวลา 12.00 น ถึงวอชิงตันเวลา 10.15 น ของวันพุธ
เวลาที่โอซากามากกว่ากรุงเทพ 2 ชม
เวลาที่วอชิงตันน้อยกว่ากรุงเทพฯ 12 ชม นายสุธีใช้เวลาเดินทางเท่าไร
1. 20 ชม 5 นาที 2. 20 ชม 50 นาที 3. 23 ชม 5 นาที
4. 24 ชม 5 นาที 5. 26 ชม 15 นาที

31. นกพิราบบินจากรุงเทพฯถึงอ่างทองซึ่งระยะทาง 950 กม นกพิราบต้องหยุดทุก 3.5 ชม เป็นเวลา 1 ชม โดยกรรมการจะจัดที่พักไว้ให้ นกพิราบบินทั้งวันยกเว้นพระอาทิตย์ตก (18.30 น) ถึงพระอาทิตย์ขึ้น (5.30 น) นกพิราบบินเฉลี่ยได้ 32 กม/ชม ถึงจุดหมายเมื่อไร ถ้าการแข่งขันเริ่ม 12.00 น ของวันอาทิตย์
1. วันจันทร์ 17 นาฬิกา 41 นาที 15 วินาที
2. วันอังคาร 8 นาฬิกา 41 นาที 15 วินาที
3. วันอังคาร 17 นาฬิกา 41 นาที 15 วินาที
4. วันพุธ 8 นาฬิกา 41 นาที 15 วินาที
5. วันพุธ 10 นาฬิกา 41 นาที 15 วินาที

ส่วนที่ 2 การใช้เหตุผล
1. นทีขับรถจากเมือง ก ไป เมือง ข เป็นระยะทาง 600 กม. เขาขับด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่ากับเท่าใด
1. นทีขับรถ 300 กม. แรก ขับด้วยความเร็วเฉลี่ย 40 กม./ ชม.
2. นทีขับรถ 500 กม. สุดท้าย ขับด้วยความเร็วเฉลี่ย 50 กม./ ชม.

2. เครื่องบิน x บินด้วยความเร็ว s ไมล์/ชม. จาก B ไป A, เครื่องบิน y บินด้วยความเร็ว t ไมล์/ชม. จาก A ไป B, เครื่องบินออกจากสนามบินพร้อมกัน H อยู่ระหว่าง B และ A อยากทราบว่าเครื่องบินลำใดบินเร็วกว่า
1. H อยู่ใกล้ B มากกว่า A
2. เครื่องบิน x บินผ่าน H ก่อนเครื่องบิน y

3. นักวิ่งมาราธอนคนหนึ่งวิ่งผ่านหมู่บ้าน ก ข ค และ ง (ที่ตั้งหมู่บ้านไม่เรียงตามตัวอักษร) ถามว่าระยะทางหมู่บ้าน ก ห่างหมู่บ้าน ข กี่กิโลเมตร)
1. นักวิ่งผู้นั้นวิ่งด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2. หมู่บ้าน ง ห่างหมู่บ้าน ข 4 กม และห่างหมู่บ้าน ค 12 กม และหมู่บ้าน ก ห่างหมู่บ้าน ข 15 กม

4. นาย ก. วิ่งด้วยความเร็วเท่าไร
1. นาย ก. วิ่ง 10 รอบสนามวงกลมใช้เวลา 3 นาที
2. นาย ก. วิ่ง 5 รอบสนามวงกลมซึ่งมีรัศมี 25 เมตร ใช้เวลาเท่ากับที่นาย ข. วิ่ง 6 รอบ

5. เครื่องบิน ก. บินจากเมือง A ไปยังเมือง B ความเร็ว X ไมล์ต่อชั่วโมง และเครื่องบิน ข. ออกจากเมือง B ไปยังเมือง A ความเร็ว Y ไมล์ต่อชั่วโมง ถ้าเครื่องบิน 2 ลำ บินออกพร้อม ๆ กัน เครื่องบินลำใดบินได้เร็วกว่า
1. เมือง C อยู่ใกล้เมือง A มากกว่าเมือง B
2. เครื่องบิน ก. บินผ่านเมือง C ก่อนเครื่องบิน ข.

6. นายกมลขับรถด้วยความเร็วคงที่เท่าใด
1. เขาใช้เวลา 2 ชั่วโมงขับรถจนถึงจุดหมายปลายทาง
2. เมื่อเขาขับรถได้ 90 นาที เขาอยู่ห่างจากปลายทาง 50 กม.

7. นายนพดลเดินทางจากบ้านด้วยความเร็วเท่าใดจึงจะถึงที่ทำงานทันเวลาพอดี
1. ถ้าเดินเร็ว 4 กม/ชม จะถึงที่ทำงานสายไป 6 นาที
2. ถ้าเดินเร็ว 6 กม/ชม จะถึงที่ทำงานก่อนเวลาไป 5 นาที

8. รถคันหนึ่งวิ่งจากเมือง ก. ไปเมือง ข. วิ่งไปได้ 2 ชม. เหลือทาง 40 กม. จงหาระยะทางจากเมือง ก. ไปเมือง ข.
1. รถวิ่งด้วยความเร็วคงที่ 60 กม/ชม
2. รถวิ่งไปได้ระยะทาง 3 ใน 4 ของทางที่เหลือ

9. บ้านนายเอกอยู่ห่างจากบ้านของอ๋องไปทางทิศเหนือ 80 กม ณ เวลาเที่ยงอ๋องขับรถตรงมายังบ้านของนายเอก ขณะเดียวกันนายเอกก็ขับรถออกจากบ้านไปทางทิศตะวันออก อยากทราบว่าอ๋องขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยมากกว่านายเอกหรือไม่
1. ณ เวลา 13.00 น. อ๋องอยู่ห่างจากนายเอกเป็นระยะทาง 50 กม
2. นายเอกขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ย 40 กม/ชม

10. ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ที่วิ่ง 300 ไมล์ ระหว่างเมือง ก ไปเมือง ข เท่ากับเท่าใด
1. รถยนต์วิ่งโดยเฉลี่ย 50 ไมล์ต่อชั่วโมงในช่วงเวลา 3 ชั่วโมงแรก
2. รถยนต์วิ่งโดยเฉลี่ย 45 ไมล์ต่อชั่วโมงในช่วงเวลา 3 ชั่วโมงหลัง

11. จงหาอัตราการไหลของกระแสน้ำ
1. ชายคนหนึ่งพายเรือตามน้ำไปโรงพยาบาลใช้เวลา 45 นาที
2. ขากลับเสียเวลา 75 นาที

12. นายบรรหารเดินทางไปและกลับระหว่างกรุงเทพฯ และสุพรรณฯด้วยอัตราความเร็วเฉลี่ยเท่ากับเท่าใด
1. ระยะทางระหว่างกรุงเทพฯและสุพรรณฯเท่ากับ 80 กิโลเมตร
2. นายบรรหารเดินทางด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง13. เครื่องบิน x เดินทางจากเมือง A ไปเมือง B ด้วยความเร็วคงที่ r กม/ชม
เครื่องบิน y เดินทางจากเมือง B ไปเมือง A ด้วยความเร็วคงที่ s กม/ชม
เมือง C อยู่ระหว่างเมือง A และเมือง B เครื่องบินทั้งสองเครื่องออกเดินทางพร้อมกัน ถามว่า เครื่องบินเครื่องใดมีความเร็วกว่ากัน
1. เมือง C อยู่ใกล้เมือง A กว่าเมือง B
2. เครื่องบิน x ข้ามเมือง C ก่อนเครื่องบิน y

14. เครื่องบิน Tx713 บินจากเมือง Piltigbarg ไปยังเมือง Philadelphia ด้วยความเร็ว T ไมล์ต่อชั่วโมง เครื่องบิน Vx713 บินจากเมือง Philadelphia ไปยังเมือง Piltigbarg ด้วยความเร็ว x ไมล์ต่อชั่วโมง ถ้าเครื่องบินทั้องสองเครื่องออกบินในเวลาเดียวกัน เครื่องบินใดถึงที่หมายก่อนกัน ถ้าเมือง Harrighurg อยู่ระหว่างเมือง Philadelphia และเมือง Piltigbarg
1. เครื่องบิน Tx713 บินผ่านเมือง Harrirhurg ก่อนเครื่องบิน Vx713
2. เมือง Harrirhurg อยู่ใกล้เมือง Philadelphia มากกว่าเมือง Piltigbarg

15. ประชาเดินทางจากบ้านถึงที่ทำงานซึ่งมีระยะทาง 180 กม จงหาเวลาที่ประชาเดินทางจากบ้านถึงที่ทำงาน

1. ใช้ความเร็วในการเดินทาง ระยะทาง 90 กม แรกเท่ากับระยะทาง 90 กม หลัง
2. ถ้าใช้เวลาน้อยกว่าเดิม 3 ชม จะทำให้ความเร็วเร็วกว่าเดิม 2 เท่า

16. รถวิ่งจาก A ไป B และ B ไป A ใช้เวลา 4 ชั่วโมง จงหาเวลาจาก A ไป B
1. เวลาจาก A ไป B มากกว่าเวลาจาก B ไป A 20%
3. C อยู่ระหว่าง A, B เวลาจาก A ไป C รวมกับเวลาจาก C ไป A = 2 ชั่วโมงAnswer Key
ส่วนที่ 1
1. 2 11. 3 21. 4 31. 4
2. 2 12. 3 22. 5
3. 3 13. 3 23. 3
4. 5 14. 3 24. 4
5. 2 15. 2 25. 3
6. 3 16. 3 26. 3
7. 3 17. 2 27. 4
8. 3 18. 3 28. 3
9. 3 19. 4 29. 3
10. 4 20. 4 30. 4

ส่วนที่ 2
1. 5 11. 5
2. 5 12. 3
3. 2 13. 5
4. 5 14. 5
5. 5 15. 2
6. 3 16. 1
7. 3
8. 4
9. 3
10. 5

รายละเอียดของข้อสอบ SAT

รายละเอียดของข้อสอบ SAT
ตามที่ข้อสอบ SAT ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อสอบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2005 นั้นรูปแบบของข้อสอบใหม่ประกอบโดยข้อสอบ 7 ประเภทดังนี้
1 Math: Multiple Choice
- เป็นข้อสอบเลขระดับมัธยมปลายโดยมีตัวเลือกให้ 5 ข้อ
- เรียนวิชา Math ของ GMAT ได้ (GMAT ยากกว่า SAT)
2 Math: Grid-Ins
- เป็นข้อสอบเลขระดับมัธยมปลายโดยไม่มีตัวเลือกให้
- เรียนวิชา Math ของ GMAT ได้
3 Identifying Sentence Errors
- เป็นข้อสอบ Grammar เหมือน TOEFL CBT แต่มีตัวเลือก 5 ข้อ
- เรียนวิชา Error Identification ของ TOEFL ได้ (TOEFL ง่ายกว่า SAT)
4 Improving Sentences
- เป็นข้อสอบ Grammar และ Style โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก
- เรียนวิชา Sentence Correction ของ GMAT ได้ (GMAT ยากกว่า SAT)
5 Identifying Paragraph Errors
- เป็นข้อสอบ Writing โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก
- เรียนวิชา Paragraph ของ TOEFL iBT ได้
6Essay
- เป็นข้อสอบ Writing
- เรียนวิชา Writing ของ GMAT ได้
7Sentence Completion
- เป็นข้อสอบ Vocabulary และ Reading โดยผู้สอบต้องเลือกคำศัพท์เติมในช่องว่าง
- สามารถทดแทนด้วยการเรียน Vocabulary และ Reading ของ GMAT ได้
- ผู้เรียนควรท่องศัพท์เพิ่มเติม8। Reading Comprehension
- เป็นข้อสอบ Reading โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก
- เรียนวิชา Reading ของ GMAT ได้
โดยรวมแล้วข้อสอบ SAT “ใหม่” มีความใกล้เคียงกับข้อสอบ GMAT มากกว่าข้อสอบเดิมอย่างเด่นชัด (ในขณะที่ข้อสอบเดิมจะมีความใกล้เคียงกับข้อสอบ GRE ที่เน้นการท่องศัพท์แต่ในขณะที่ข้อสอบใหม่จะเน้นการวิเคราะห์) ดังนั้นผู้เตรียมตัวสอบ SAT สามารถฝึกฝนและเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานและเทคนิคการทำข้อสอบโดยการเข้าเรียนหลักสูตร GMAT ได้ โดยรวมแล้วเนื้อหาของหลักสูตร GMAT จะยากกว่าข้อสอบ SAT ดังนั้นทางสถาบัน Kendall น่าจะแนะนำหลักสูตรดังกล่าวให้กับนักเรียนที่สามารถทำคะแนน TOEFL ได้มากกว่า 550 เท่านั้น*

***เนื่องจากนักเรียน SAT ส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยดังนั้นจึงจำเป็นยิ่ง (กว่านักเรียน GMAT) ที่จะต้องตรวจสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนเพราะหากให้เข้าเรียนโดยคะแนน TOEFL ยังไม่ถึงเกณฑ์อาจทำให้น้องมัธยมปลายท้อแท้กับการเรียน

Q & A: QUESTION & ANSWERคำถาม: ข้อสอบเพื่อการเรียนต่อมีอะไรบ้าง? ขอความกรุณาช่วย post link กับ internet ให้ด้วยคะ ขอบพระคุณอย่างยิ่งคะอาจารย์สิระคำตอบ: ข้อสอบมีทั้งหมดกี่ชนิดผมคงบอกไม่ได้นะครับแต่เอาเป็นข้อสอบที่นักเรียนพูดถึงกันบ่อยๆ คงมีดังนี้นะคะ • TOEFL: ข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ (USA, UK, Australia, และ New Zealand) รวมทั้ง Program Inter ของ จุฬา, ธรรมศาสตร์, มหิดล, ABAC, ศศิน, AIT, และ อื่นๆ รวมทั้งใช้ในการสอบทุน หากต้องการเตรียมตัวให้ดีที่สุดแนะนำให้เตรียมตัวสอบข้อสอบนี้เป็นอันดับแรก http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.435c0b5cc7bd0ae7015d9510c3921509/?vgnextoid=69c0197a484f4010VgnVCM10000022f95190RCRD• GMAT: ข้อสอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษชั้นสูงซึ่งรวมทั้ง การอ่าน, ทักษะการวิเคราะห์(logic) และทักษะการเขียนเพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ http://www.mba.com/mba/TaketheGMAT• LSAT: ข้อสอบเพื่อศึกษาต่อด้านกฎหมาย https://os.lsac.org/Release/logon/logon.aspx • Usmle: ข้อสอบเพื่อศึกษาต่อด้านการแพทย์ http://www.usmle.org/ • GRE: ข้อสอบเพื่อศึกษาต่อในสาขาอื่นที่ไม่ใช่ ธุรกิจ, กฎหมาย, และ การแพทย์ http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.435c0b5cc7bd0ae7015d9510c3921509/?vgnextoid=b195e3b5f64f4010VgnVCM10000022f95190RCRD • IELTS: ข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ http://www.ielts.org/ • CU-TEP: ข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ Program Inter ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางสถาบัน Kendall แนะนำให้นักเรียนของสถาบันไปลองสอบข้อสอบดังกล่าวเพื่อเป็นการ “ซ้อมมือ” ก่อนสอบข้อสอบ TOEFL จริงเพราะ CU-TEP ค่าสอบไม่สูงนัก http://www.atc.chula.ac.th/ • TU-GET: ข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ Program Inter ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางสถาบัน Kendall แนะนำให้นักเรียนของสถาบันไปลองสอบข้อสอบดังกล่าวเพื่อเป็นการ “ซ้อมมือ” ก่อนสอบข้อสอบ TOEFL จริงเพราะ TU-GET ค่าสอบไม่สูงนัก• CU-BEST: ข้อสอบเพื่อเข้าหลักสูตรปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.mbachula.info/news_detail.asp?nid=53 • SAT: ข้อสอบเพื่อเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาและ Program Inter ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธรรมศาสตร์ http://www.collegeboard.com/splash • ACT: ข้อสอบเพื่อเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาและ Program Inter ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธรรมศาสตร์ http://www.act.org/ ทางผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลอย่างต้นจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะสอบทุกคนและขอให้ทุกคน “โชคดีในการสอบค่ะ”

รายละเอียดของข้อสอบ GMAT & SATรายละเอียดของข้อสอบ “GMAT & SAT


อาทิตย์นี้ Study Abroad Guide ขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องการสอบทดสอบต่างๆเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือข้อสอบที่สำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ยื่นสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ วันนี้จะเล่าสั้นๆว่าอะไรคือ GMAT และ SAT ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าอะไรคือ GMAT ก่อนจะเข้าถึงเรื่องการสอบข้อสอบ SAT นะคะ GMAT หรือ Graduate Management Admission Test หรือข้อสอบ GMAT เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจซึ่งรวมทั้ง MBA, M।S। Marketing, M।S. Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE แทน), DBA, และ Ph.D. ด้านบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ต้องใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา ภาพรวมของข้อสอบ เป็นการวัดความรู้ในการสื่อสารซึ่งรวมทั้งการอ่านและการเขียน, ทักษะการวิเคราะห์, และ ทักษะในการคำนวณ ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จในการเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจ จาก website ของผู้ออกข้อสอบ http://www.mba.com/ ระบุไว้ชัดเจนว่าข้อสอบ GMAT ไม่สามารถใช้วัดความสามารถในเรื่องต่อไปนี้• ความรู้เฉพาะทางของธุรกิจเช่น มาตรฐานของบัญชี หรือ กฎหมายธุรกิจ• ทักษะเฉพาะด้านของงาน (specific job skill) หรือเนื้อหาจากบทเรียนระดับปริญญาตรีด้านบัญชีและบริหาร• คุณสมบัติอื่นของการเป็นนักธุรกิจที่ดีเช่นความมุ่งมั่น, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นรูปแบบของข้อสอบและเวลา ข้อสอบ GMAT ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วนคือ 1। การเขียน (Analytical Writing Assessment) 2। คณิตศาสตร์ (Quantitative) และ 3। ภาษาอังกฤษ (Verbal) ข้อสอบการเขียน (AWA) ข้อสอบ GMATเริ่มจากการทำข้อสอบเขียนก่อนเสมอ โดยจะมีรูปแบบของข้อสอบ 2 ลักษณะได้แก่ 1।การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Issue) และ 2।การเขียนเพื่อแสดงวิจารณ์บทความ (Argument) ผู้เข้าสอบจะมีเวลา 30 นาทีต่อหนึ่ง essay ข้อสอบคณิตศาสตร์ (Quantitative) หลังจากการพักจากข้อสอบการเขียน 10 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องทำโจทย์เลขแบบ multiple-choice จำนวน 37 ข้อโดยมีรูปแบบของข้อสอบสองลักษณะนั้นคือ 1. Problem Solving ~24 ข้อ และ 2. Data Sufficiency ~13 ข้อ โดยมีเวลาทำข้อสอบทั้งสิ้น 75 นาที คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเวลาหมด ข้อสอบภาษาอังกฤษ (Verbal) หลังจากการพักจากข้อสอบคณิตศาสตร์แล้ว ผู้เข้าสอบสามารถพักหรือทำข้อสอบภาษาอังกฤษ (Verbal) ต่อเนื่องเลยได้ โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นโจทย์แบบ multiple-choice จำนวน 41 ข้อโดยมีรูปแบบของข้อสอบสามลักษณะนั้นคือ 1. การอ่าน (Reading Comprehension) ~14 ข้อ 2. การวิเคราะห์ (Critical Reasoning) ~14 ข้อและ 3. ไวยกรณ์และการเขียน (Sentence Correction) ~13 ข้อ โดยมีเวลาทำข้อสอบทั้งสิ้น 75 นาที คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเวลาหมด สมัครสอบ GMAT อ่าน http://www.mba.com/mba/TaketheGMATจะสอบ GMAT


ต้องอ่าน http://www.toeflthailand.com/

Wednesday, November 12, 2008

Overview of Masters of Business Administration (MBA) The business world is competitive. Undergraduate students seeking to enter the business world ha

Overview of Masters of Business Administration (MBA)

The business world is competitive. Undergraduate students seeking to enter the business world have found that a solid resume must now include additional course work. A Masters of Business Administration (MBA) has become the competitive edge in securing a lucrative job in the business world. Throughout the United States and the world, graduate schools offer MBA Programs that attract business students wishing to enhance their undergraduate studies. Entry into MBA Programs is competitive and requires that the student has at least a 3.0 to a 4.0 undergraduate grade point average (GPA). MBA Degrees are offered throughout the United States can be found locally at private and state institutions of higher education. For those students seeking an international experience, MBA Programs are offered throughout Europe and Asia. The top schools for pursuing an MBA are ranked according to coursework, curriculum, and the average GPA score of the student attending the school.

Students

A student may pursue an MBA degree full-time or part-time in the evening. Many MBA Degree Programs are tailored towards the career-oriented students who bring a solid work experience into the classroom. Similar to the Scholastic Aptitude Test (SAT) for High School Students is the Graduate Record Exam (GRE) for undergraduate students. Students applying for an MBA Program must take the Graduate Management Aptitude Test (GMAT) for admittance into a accredited degree program. The GMAT is used as a guideline for the institution’s admission committee on how successful the student will be in an MBA Program.

Financial Aid

Financial Aid is available for students needing financial assistance. Obtaining undergraduate financial aid, scholarships and loans were utilized to finance the degree. As a mature student, the financial agency that would offer a loan to prospective MBA student weighs the applications on the applicant’s ability to repay the loan in a timely manner and their future earning potential. The Federal government provides aid to MBA applicants who meet specified requirements. In order to receive Federal aid, students must complete a Free Application for Federal Students Aid (FAFSA). Generally scholarship or grants are not provided by most schools. Usually, MBA schools will provide a student with a loan and expect that an MBA’s salary will be sufficient to repay the debt.

GMAT The Graduate Management Admissions Test (GMAT) is used by most school to determine if an individual will be able to excel in an MBA program. The

GMAT

The Graduate Management Admissions Test (GMAT) is used by most school to determine if an individual will be able to excel in an MBA program. The test uses a standardized, multiple choice format.

What it Tests

May people believe that the GMAT test a person’s business knowledge, case study analysis ability, creativity, and ability to work on a team. However, the GMAT does not directly test any of these. Rather, the GMAT focuses on an individual’s knowledge of English, Math, and Analytical writing skills. These basic skills are tested rather than business skills because it is thought that the business school should be the provider of a business education and it is not expected that an individual that does not have an MBA know all there is about business. If this were true, an MBA would be needless. The GMAT is made up of three sections. The GMAT Verbal, the GMAT Math, and the Analytical writing section (AWA).

GMAT Verbal

The verbal section consists of 41 questions that are required to be answered in 75 minutes. Sentence correction, critical reasoning, and reading comprehension are the three types of questions asked on the verbal section of the GMAT. Many students make the mistake of focusing on grammar parts rather than usage, which is what the GMAT is designed to test. A good way to think about the critical reasoning portion of the test is that it is designed to be tricky. The reading comprehension portion is designed to be straight forward. To secure a good score, the test taker must be able to shift gears effectively and quickly.

GMAT Math

This section of the GMAT consists of 37 questions that are to be answered within a time limit of 75 minutes. The two types of questions that are posed are problem solving and data sufficiency. Some of the most common mathematical concepts that are tested include ratio and proportion, percentage, speed and distance, simple and compound interest, areas and volumes, permutations and combinations, probability, set theory, functions, equations and inequalities, and algebraic expressions.

Writing Analysis

This portion of the test requires GMAT takers to write to essays. One issue concerns an issue while the other concerns and argument. These two essays are designed to measure a person’s ability to reason and persuade.

Wednesday, September 3, 2008


GMAT หรือ Graduate management Admission Test: เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการ เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ จากจำนวน มหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกาทั้งหมด ที่เปิดสอนในสาขานี้ประมาณ 1,300 แห่ง หว่า 850 แห่ง ที่ใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณาการับนักศึกษา

ประเภทของข้อสอบ GMAT
ลักษณะของข้อสอบจะเป็นข้อสอบแบบข้อเขียน 2 เรื่อง เรื่องละ 30 นาที และเป็นข้อสอบปรนัยตอนละ 25 นาที รวม 7 ตอน ลักษณะของข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งความถนัดของการเขียนในเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถที่นักศึกษา ควรจะมีในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการบริหาร

ภาคการคำนวณ
  1. การคำนวณ (Mathematic Ability)
  2. การใช้เหตุผล (Data Sufficiency)
  3. การอ่านกราฟ, แผนภูมิ และตาราง (Statistics)

ภาคที่ไม่ใช่การคำนวณ

  1. การประเมินข้อมูล (Data Evaluation)
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
  3. การเปรียบเทียบข้อมูล (Data Comparison)
  4. การทดสอบเชาว์และไหวพริบ (Aptitude Test)
การให้คะแนนของ GMAT จะแตกต่างจากการให้คะแนน TOEFL และ GRE คือมีการติดลบ 1 ใน 4 สำหรับข้อที่เลือกผิดทุกข้อ และการรายงานผลที่แตกต่างจาก TOEFL คือ จะเป็นการรายงานคะแนนสำหรับ 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่งจะพิจารณาเฉพาะผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่งจะพิจารณาดูจากพัฒนาการของนักศึกษา จากผลการสอบที่ได้แต่ละครั้ง

คะแนน GMAT อยู่ในช่วง 200-800 ผลคะแนนของนักศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 250-700 ในส่วนการเขียนเชิงวิเคราะห์ จะมีคะแนนในช่วง 0-6 ผู้ที่ไม่ทำข้อสอบ 2 ชุด คือทั้งการเขียนบทความ และการทำข้อสอบปรนัยจะไม่ได้รับผลคะแนน การสอบ GMAT เนื่องจากถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์

ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ GMAT ในประเทศไทย เป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ อัตราค่าสมัครสอบปัจจุบันเท่ากับ US$ 195.00 และสามารถเลือกวันสอบได้ โดยทาง IIE จัดสอบทุกวันวันละ 1 รอบ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตลอดช่วงระยะเวลา 3 สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน ไม่มีการจัดสอบในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน การสอบแต่ละครั้งสามารถรับผู้สอบได้ 19 คน

นักศึกษาสามารถรับใบสมัครและสมัครสอบได้ที่ IIE นักศึกษาสามารถทราบผลการสอบในส่วนที่เป็นปรนัยทันทีหลังจากการสอบ แต่ในส่วนข้อเขียน ทาง IIE จะจัดส่งผลไปให้ภายหลัง ผู้ที่สนใจยังสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMAT ได้ที่ http://www.gmat.org

..ข้อมูลจาก US Study Guide